Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je sobota 24. 8. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Veřejné zakázky » Slovníček veřejných zakázek

Veřejné zakázky - slovníček pojmů

Centrální zadavatel

veřejný zadavatel, který provádí centrální zadávání spočívající v tom, že

a) pro jiného zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně prodává jiným zadavatelů za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly dodávky pořízeny, nebo

b) provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet jiných zadavatelů.


nahoru

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel odešle dodatečné informace nejpozději do 5 dnů, případně do 3 dnů v odůvodněných případech. Dodatečné informace odešle zadavatel zpravidla všem zájemcům.


nahoru

Dodavatel

fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel; dodavatelem je i zájemce či uchazeč.


nahoru

Dokumentace o veřejné zakázce

souhrn všech dokumentů o veřejné zakázce v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení vyžaduje zákon o veřejných zakázkách.


nahoru

Dotovaný zadavatel

právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté z těchto zdrojů přesahují 200 mil. Kč, a to i v případě pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.


nahoru

Dynamický nákupní systém

plně elektronický systém pro pořizování běžného a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací, který je časově omezený (max. 4 roky, výjimečně déle) a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům, kteří splní podmínky pro zařazení do dynamického nákupního systému a podají předběžnou nabídku.


nahoru

Elektronická aukce

proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení.


nahoru

Hodnotící komise

komise ustanovená veřejným zadavatelem k posouzení a hodnocení nabídek, musí mít alespoň 5 členů (v určitých případech nejméně 7 členů či 9 členů). Členem musí být vždy zástupce veřejného zadavatele, za každého člena hodnotící komise se současně jmenuje jeho náhradník.


nahoru

Hodnotící kritéria

základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídková cena. V případě ekonomické výhodnosti nabídky je zadavatel povinen vždy stanovit dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky.


nahoru

Hodnotitel veřejné zakázky

seznam hodnotitelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj, tito hodnotitelé budou losováni do hodnotících komisí u významných veřejných zakázek a budou moci podat podnět k prošetření ÚOHS (od 1. 1. 2014)


nahoru

Identifikační údaje ve veřejných zakázkách

- u právnických osob: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo
- u fyzických osob: obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo.


nahoru

Jednací řízení bez uveřejnění

zadavatel písemnou výzvou k jednání oznamuje zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Písemná výzva k jednání musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti.


nahoru

Jednací řízení s uveřejněním

zadavatel oznámením o zahájení jednacího řízení s uveřejněním vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádostí o účast v tomto řízení a k prokázání splnění kvalifikace. Po posouzení kvalifikace a případném omezení jejich počtu zadavatel vyzývá zájemce k podání nabídek, o nichž po jejich podání jedná s uchazeči.


nahoru

Kvalifikace dodavatele

způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky.


nahoru

Kvalifikace

zákonem a zadavatelem stanovené předpoklady, které musí dodavatel splnit, aby se mohl ucházet o veřejnou zakázku.


nahoru

Kvalifikační dokumentace

dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele, tj. dokument, v němž jsou podrobněji specifikovány požadavky zadavatele na kvalifikaci, uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.


nahoru

Mimořádně nízká nabídková cena

nabídková cena, která je ve vztahu k předmětu veřejné zakázky mimořádně nízká, hodnotící komise si musí vyžádat od uchazeče její zdůvodnění.


nahoru

Nadlimitní veřejná zakázka

veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb (nařízení vlády č. 77/2008 Sb.). Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit a výši tohoto limitu.


nahoru

Námitky

opravné prostředky adresované zadavateli, které lze za zákonem stanovených podmínek podat proti všem úkonům zadavatele


nahoru

Opční právo

právo zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací, jejichž zadání si zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky za dalších zákonem stanovených podmínek.


nahoru

Osoba se zvláštní způsobilostí

osoba, která je zaměstnancem veřejného zadavatele a absolvovala vzdělávací program MMR k VZ; tato osoba bude dávat vyjádření k zadávací dokumentaci a bude povinným členem hodnotících komisí (od 1. 1. 2014)


nahoru

Otevřené řízení

zadavatel neomezenému počtu dodavatelů oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek dodavatelů a k prokázání splnění kvalifikace.


nahoru

Podlimitní veřejná zakázka

veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 1 mil. Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 3 mil. Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky.


Poskytování zadávací dokumentace

Způsob poskytování zadávací dokumentace určuje zadavatel. Zadavatel poskytne zadávací dokumentaci osobním předáním, zasláním v listinné či elektronické podobě, přílohou k výzvě nebo uveřejněním na svém profilu zadavatele. Zadavatel musí ve většině případů uveřejnit alespoň textovou část zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele. Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit právo požadovat úhradu nákladů v obvyklé výši souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.


nahoru

PPP (Public-Private Partnership)

obecně užívaná zkratka pro partnerství veřejného a soukromého sektoru. PPP zahrnuje spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, v němž soukromé osoby zajišťují veřejnou infrastrukturu nebo veřejné služby.


nahoru

Profil zadavatele

elektronický nástroj (internetová adresa zadavatele), prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; (požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí předpis)


nahoru

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

je-li to pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky nezbytné, umožní zadavatel prohlídku místa plnění v době jím určené v zadávacích podmínkách zpravidla všem dodavatelům, prohlídku místa plnění musí zadavatel umožnit nejpozději 12 dnů, v odůvodněných případech 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.


nahoru

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, kterou je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez DPH.


nahoru

Přidružená osoba

osoba, vůči které je zadavatel ovládající či ovládanou osobou podle § 66 a obchodního zákoníku, nebo osoba, která je společně se zadavatelem osobou ovládanou jinou osobou podle § 66a obchodního zákoníku.


nahoru

Rámcová smlouva

písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s obdobným předmětem plnění zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství.


nahoru

Relevantní činnost

spadají sem činnosti dle § 4, u nichž se dosud nevytvořilo dostatečné konkurenční prostředí.


nahoru

Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

řízení, ve kterém ÚOHS přezkoumává úkony zadavatele buď z moci úřední, nebo na písemný návrh stěžovatele. Návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele.


nahoru

Sektorový zadavatel

Osoba vykonávající některou z relevantních činností podle § 4, pokud
a) tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, nebo
b) nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv; dominantní vliv veřejný zadavatel uplatňuje v případě, že:
1. disponuje většinou hlasovacích práv sám, či na základě dohody s jinou osobou, nebo
2. jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.


nahoru

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Seznam, do kterého se zapisují dodavatelé, kteří splnili základní kvalifikační předpoklady a profesní předpoklady zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), splnění předpokladů ministerstvu doložili příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.


nahoru

Souběh činností

případ, kdy předmět zadávané veřejné zakázky souvisí i s výkonem jiné činnosti zadavatele; významné zejména pro posouzení, dle kterých ustanovení zákona bude zadavatel při zadání veřejné zakázky postupovat (zda dle ustanovení platných pro sektorového či veřejného zadavatele), popřípadě, zda se nepoužije výjimka z aplikace zákona.


nahoru

Soutěž o návrh

postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu (dále jen "návrh"). Návrhem se rozumí písemně nebo graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemce o účast či účastníka soutěže o návrh.


nahoru

Soutěžní dialog

veřejný zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení soutěžního dialogu je výzvou k podání žádostí o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění kvalifikace. Zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců vyzve veřejný zadavatel zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k účasti v soutěžním dialogu. Pokud veřejný zadavatel v oznámení soutěžního dialogu omezil počet zájemců v soutěžním dialogu, vyzve k účasti v soutěžním dialogu pouze zájemce vybrané v souladu s § 61. Veřejný zadavatel může stanovit i maximální počet zájemců, jež vyzve k účasti v soutěžním dialogu.


nahoru

Subdodavatel

osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky podle § 331 obchodního zákoníku nebo osoba, která má
poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.


nahoru

Technické podmínky

a) u veřejných zakázek na dodávky nebo služby – vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.
b) u veřejných zakázek na stavební práce – souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem


nahoru

Uchazeč

dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení.


nahoru

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

ústřední orgán státní správy pro oblast hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Mimo jiné vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek. V čele je předseda, kterého jmenuje na návrh vlády prezident republiky, funkční období je 6 let, maximálně může být jmenován na dvě funkční období.


nahoru

Užší řízení

zadavatel neomezenému počtu dodavatelů oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek dodavatelů a k prokázání splnění kvalifikace. Zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídky. Zadavatel může stanovit maximální počet zájemců, jež vyzve k podání nabídky. Veřejný zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 5 zájemců, sektorový nejméně 3 zájemce.


nahoru

Veřejná zakázka (VZ)

zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.


nahoru

Veřejná zakázka malého rozsahu

veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 1 mil. Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3 mil. Kč bez DPH.


nahoru

Veřejná zakázka na dodávky

veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci (dále jen "zboží"), a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě (leasing).


nahoru

Veřejná zakázka na služby

veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce.


nahoru

Veřejná zakázka na stavební práce

veřejná zakázka, jejímž předmětem je
a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3,
b) provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo
c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či
inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci.


nahoru

Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti

veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou:
a) dodávky vojenského materiálu, jeho součástí, náhradních dílů a dílčích částí,
b) dodávky citlivého materiálu, jeho součástí, náhradních dílů a dílčích částí,
c) stavební práce, dodávky či služby přímo související s dodávkami uvedenými v písmenech a) nebo b) pro veškeré fáze jejich životního cyklu,
d) stavební práce či služby pro výhradně vojenské účely, nebo
e) citlivé stavební práce či citlivé služby.


nahoru

Veřejné zdroje

prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů (dotace, příspěvky, podpory atd.)


nahoru

Veřejný zadavatel

Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace územního samosprávného celku.


nahoru

Věstník veřejných zakázek

část Informačního systému o veřejných zakázkách (dříve uveřejňovací subsystém), která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách; je přístupný z nových stránek Věstníku: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/


nahoru

Zadání

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení.


nahoru

Zadávací dokumentace

soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. Povinný obsah je stanoven zákonem o veřejných zakázkách.


nahoru

Zadávací lhůta

lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanoví zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky.


nahoru

Zadávací podmínky

veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.


nahoru

Zadávací řízení

závazný procesní postup zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách při zadávání veřejné zakázky,
v zákoně je vymezeno 6 druhů zadávacích řízení:

a) otevřené řízení,
b) užší řízení,
c) jednací řízení s uveřejněním,
d) jednací řízení bez uveřejnění,
e) soutěžní dialog,
f) zjednodušené podlimitní řízení.


nahoru

Zadání veřejné zakázky

závazný postup zadavatele v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy.


nahoru

Zadavatel veřejné zakázky

subjekt, který „vypisuje“ (zadává) veřejnou zakázku; za zadavatele veřejné zakázky se považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.


nahoru

Zahájení zadávacího řízení

zahajuje jej zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení.


nahoru

Zahraniční dodavatel

zahraniční osoba podle § 21 obchodního zákoníku, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.


nahoru

Zájemce

dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, nebo dodavatel, který byl zadavatelem vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, k podání předběžné nabídky v dynamickém nákupním systému, k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, k podání nabídky v řízení na základě rámcové smlouvy, nebo k potvrzení zájmu o účast v případě zadávacího řízení zahájeného uveřejněním pravidelného předběžného oznámení.


nahoru

Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ)

zákon č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


nahoru

Zjednodušené podlimitní řízení

veřejný zadavatel vyzývá písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Písemnou výzvu uveřejní veřejný zadavatel vhodným způsobem po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Veřejný zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi.


nahoru

Zvláštní či výhradní právo

právo udělené zákonem či na základě zákona příslušným správním orgánem, v jehož důsledku je možnost vykonávat relevantní činnosti omezena ve prospěch jedné či více osob a které podstatně ovlivňuje možnost jiných osob vykonávat příslušnou relevantní činnost; zvláštním či výhradním právem není právo, které může nabýt při splnění objektivních a nediskriminačních podmínek stanovených zvláštním právním předpisem jakákoliv osoba.


nahoru