Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je pondělí 22. 7. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Svět vz24 » Sloupek odborníka » Zakázky malého rozsahu ve stínu rozhodovací praxe ÚOHS

Zakázky malého rozsahu ve stínu rozhodovací praxe ÚOHS

23. 3. 2013 Zakázky malého rozsahu ve stínu rozhodovací praxe ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh.

Zabývali jsme se otázkou zda je Úřad věcně příslušný také k přezkoumávání veřejných zakázek malého rozsahu (srov. § 18 odst. 5 zákona). Odpovědi jsme hledali v konkrétních rozhodnutích Úřadu, jejichž závěry jsou překvapující.

Nejčastějším případem, kdy je obrana uchazeče proti neoprávněnému postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek téměř zcela vyloučena,  je právě v případě veřejných zakázek malého rozsahu. Zadavatelé jsou povinni stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a z toho vyplývající druh zadávacího řízení, ve kterém má být veřejná zakázka zadána, podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona.  Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona se pro účely tohoto zákona předpokládanou hodnotou veřejné zakázky rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty. Podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona stanoví zadavatel předpokládanou hodnotu v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění. Pokud nemá zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty je rozhodný den odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.

Rozhodovací praxe Úřadu se po novele zákona účinné od 1. 4.2012 ubírá směrem k nepřezkoumávání veřejných zakázek malého rozsahu. Pokud zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu výše uvedeným způsobem, tj. na částku do 1.000.000,- Kč bez DPH, resp. 3.000.000 Kč bez DPH, tj. částku nedosahující limitu pro podlimitní veřejnou zakázku, není podle stávající právní úpravy povinen postupovat při (zadávání) veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona.

Úřad ve svých rozhodnutích zpravidla shodně konstatuje, že:

 • podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona je zadavatel při postupu podle tohoto zákona povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
 • podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona se veřejné zakázky dělí podle výše jejich předpokládané hodnoty na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu,
 • podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 1.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty,
 • podle ustanovení § 18 odst. 5 zákona není zadavatel povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona,
 • vzhledem ke skutečnosti, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosáhne limitu podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona, tj. 1 000 000,- Kč, resp. 3.000.000,- Kč bez DPH, bude se vždy jednat o veřejnou zakázku malého rozsahu,
 • v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona tedy není zadavatel při zadávání veřejné zakázky povinen postupovat v zadávacím řízení,
 • podle ustanovení § 112 odst. 1 zákona vykonává Úřad dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh. Podle ustanovení § 17 písm. m) zákona se pro účely tohoto zákona zadáváním rozumí závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Přezkum veřejných zakázek malého rozsahu, které nemusí být s odkazem na § 18 odst. 5 zákona zadávány v režimu zákona o veřejných zakázkách, nespadá podle § 112 odst. 1 zákona do pravomoci Úřaduneboť se nejedná o „zadávání“ veřejné zakázky v zadávacím řízení podle definice v § 17 písm. m) zákona.

Tedy v případě, že uchazeč zamýšlí k Úřadu podat podnět o přezkoumání veřejné zakázky malého rozsahu, např. z důvodů, že:

 • zadavatel "účelově" snížil zákonný limit pro podlimitní zakázku pod 1 mil, resp. 3 mil,
 • zadavatel poskytnul uchazečům nepřiměřeně krátkou lhůtu pro podání nabídek,
 • zadavatel nestanovil žádná hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek nebo
 • veřejnou zakázku vůbec nezveřejnil ve veřejně dostupném médiu či na místě k tomu právními předpisy určeném,
 • zadavatel nesdělil uchazečům výsledky "výběrového řízení" na zakázku malého rozsahu apod.

lze předpokládat, že se jím Úřad nebude zabývat.

S ohledem na naše výše uvedená zjištění, která jsme vypozorovali z poslední rozhodovací praxe Úřadu, nemají uchazeči žádné právní možnosti jak se bránit porušení zákona zadavatelem. Stanovení hranice kde začíná a končí veřejná zakázka, tzn. kde začíná a končí určitá zákonná kontrola vynakládání veřejných prostředků, tak zůstává na samotných zadavatelích „veřejných“ zakázek malého rozsahu při  jejich „zadávání“.

Autor: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát, AK BURSÍK


Zpět na přehled

Příspěvky

Tak to se mi vůbec nelibí , je třeba změnit zákon.
To potom poctivé firmy moc možnosti nemají .
Tak ať se veřejné zakázky malého rozsahu přejmenují na
NEVEŘEJNÉ a nebo PRO KAMARÁDA.

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (49.7 + 16.9) *