Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je pondělí 22. 7. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Svět vz24 » Sloupek odborníka » Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012

5. 6. 2013 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012

Praha - Vláda ČR projednala Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012. Jedná se o jediný oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Zpráva hodnotí vývoj trhu veřejných zakázek v roce 2012. Identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí (především v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách a rozvojem elektronizace) a jejich přímé i nepřímé důsledky.

Přehled nejdůležitějších bodů zprávy (plné znění návrhu zprávy zde):

 

 • Stav veřejných zakázek v České republice primárně ovlivňuje množství finančních zdrojů určených pro veřejné nákupy a investice. Dalším podstatným faktorem je regulace soutěžního prostředí a trvalá snaha o jeho zefektivnění, transparentnost a omezení korupčních vlivů.
 • Velikost trhu veřejných zakázek je ovlivňována pouze reálným výkonem ekonomiky a fiskální politikou vlády. Prostřednictvím vládní restriktivní fiskální politiky dochází ke snižování strukturálního salda veřejných rozpočtů, a tím ke snižování finančních prostředků, které mohou veřejní zadavatelé vynaložit na realizaci veřejných zakázek.
 • Z hlediska počtu zadaných veřejných zakázek, což ovlivňuje vynakládání finančních prostředku, nedošlo v roce 2012 k zásadním změnám. Lze tedy konstatovat, že zadavatelé se s novou právní úpravou poměrně rychle seznámili a byli schopni ji aplikovat.
 • Z pohledu velikosti trhu veřejných zakázek došlo meziročně ke stagnaci, resp. k minimálnímu nárůstu alokovaných finančních prostředků cca o 2 mld. Kč. Tento mírný celkový nárůst ovšem způsobili výhradně sektoroví zadavatelé, u nichž byl sledován meziroční nárůst výdajů o cca 20 mld. Kč. Naopak u veřejných zadavatelů byl v roce 2012 zaznamenán pokles výdajů ve výši cca 18 mld. Kč oproti roku 2011. Uvedený pokles lze jednoznačně přičíst dlouhotrvající ekonomické recesi a s ní spojené fiskální restrikci ve vládních výdajích.
 • Soutěžní prostředí bylo výrazně ovlivněno velkou transparentní novelou, která se v průběhu roku postupně projevila i v aplikační praxi. Aplikační praxe, resp. chování zadavatelů v rámci aplikace zákona o veřejných zakázkách, vykazuje za poslední období znaky setrvačnosti a stability, což je dobře patrné při srovnání vývoje zahajovaných a ukončených veřejných zakázek v roce 2012. Přijetí transparentní/protikorupční novely zákona, která nabyla účinnosti 1. 4. 2012, změnilo rozložení zadávacích řízení během kalendářního roku, kdy bylo v březnu 2012 zahájeno nadprůměrné množství veřejných zakázek (1 407 zakázek, tj. téměř třetina všech zakázek zahájených v roce 2012). To lze zdůvodnit snahou zadavatelů zakázku řešit ještě ve „starém“ režimu zákona, což je ovšem jev, který se opakuje vždy před nabytím účinnosti takto významné změny legislativy. Po mírném útlumu ve druhém čtvrtletí se však hodnoty zahájených zadávacích řízení dostaly na obvyklou úroveň.
 • U zadaných zakázek, tj. ekonomické realizaci rozpočtových zdrojů, byl vývoj v rámci rozpočtového období velmi podobný, jako tomu bylo v minulém období. Dopad novely zákona o veřejných zakázkách, resp. snížení limitů, od kterých je nutné oznámit zadání veřejné zakázky, se však projevil pozvolnou rostoucí tendencí u počtu oznámení o zadání (10 662 zadaných zakázek v roce 2012 oproti 8 627 v roce 2011), která vyplývá se statistik. V roce 2012 byl zaznamenán nárůst zadaných nadlimitních veřejných zakázek jak z hlediska počtu zakázek, tak objemu alokovaných finančních prostředků.
 • podlimitních veřejných zakázek sice zůstal objem použitých finančních prostředků v roce 2012 na stejné úrovni, ale počet zadaných zakázek vrostl o více než 1 600, což je jednoznačný důsledek snížení limitů, od kterých je zadavatel povinen uveřejňovat informace o veřejných zakázkách a lze jej proto hodnotit, jako další zvýšení transparentnosti.
 • Finanční rozsah veřejných zakázek evidovaných ve Věstníku veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, dosahoval v roce 2012 63,3% z celkového trhu veřejných zakázek, což znamenalo výrazné zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek. Snížení finančních limitů a s tím související vyšší počet veřejných zakázek, které je možné sledovat v Informačním systému o veřejných zakázkách, na druhou stranu klade na zadavatele zvýšené nároky při administraci zadávacích řízení nezbytné pro dodržení všech zákonných požadavků.
 • Z hlediska předmětu dominují veřejné zakázky na stavební práce, a to jak z pohledu počtu zakázek, tak celkového objemu proinvestovaných finančních prostředků. Podíl stavebních prací na celkovém trhu veřejných zakázek byl ve sledovaném období na úrovni 42 procent. Mírný pokles odráží snížení realizované stavební činnosti a lze také vyvodit odhad  klesající připravenosti zadavatelů pro realizaci investic pro příští období.
 • Podíl veřejných zakázek, které byly v roce 2012 na základě nové právní úpravy zrušeny z důvodu „jedné nabídky“ je cca 4,5 procent k celkovému počtu zadaných zakázek v roce 2012. V mnohých případech byly ovšem tyto veřejné zakázky vypsány znovu a úspěšně vysoutěženy.
 • Dílčí problémy s tímto novým legislativním institutem budou řešeny v rámci technické novely zákona o veřejných zakázkách, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj právě zpracovalo a zahájilo legislativní proces jejího schvalování.
 • Trh veřejných zakázek představuje celkový objem finančních prostředků, které mají zadavatelé k dispozici, a v jejichž rozsahu realizují nákupy.

Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj


Zpět na přehled

Příspěvky

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (21.4 + 29.8) *