Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je pondělí 22. 7. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Svět vz24 » Sloupek odborníka » Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů

Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů

26. 5. 2013 Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů

Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů uzavírají veřejní zadavatelé podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nechte se inspirovat vzorem této smlouvy.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:1. …………………………………………
se sídlem   ………………………..
zastoupená:   ………………………..
IČ:    ………………………..
DIČ: :    ………………………..
bankovní spojení:  ………………………..

2. …………………………………………
se sídlem   ………………………..
zastoupená:   ………………………..
IČ:    ………………………..
DIČ: :    ………………………..
bankovní spojení:  ………………………..

3. …………………………………………
se sídlem   ………………………..
zastoupená:   ………………………..
IČ:    ………………………..
DIČ: :    ………………………..
bankovní spojení:  ………………………..

(dále jen „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy“)

tuto smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů:

I.
Účel smlouvy

1.1 Smluvní strany této smlouvy, jakožto veřejní zadavatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), se touto smlouvou sdružují do sdružení zadavatelů podle § 2 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách (dále jen „sdružení zadavatelů“) za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky, jejímž cílem má být výběr nejvhodnějšího dodavatele „…………………………..“, včetně uzavření příslušných smluv, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě.

1.2 K dosažení účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou.

II.
Specifikace veřejné zakázky

2.1. Předmětem veřejné zakázky na služby podle čl. I této smlouvy bude ………………………….., podrobně specifikovaná v zadávací dokumentaci (dále jen „veřejná zakázka“).

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle čl. I. této smlouvy činí cca ………………………….Kč bez DPH/období na dobu neurčitou. Pro zadání veřejné zakázky bude použit postup zadávacího řízení podle …………………………. ZVZ.

III.
Jednání za sdružení

3.1. K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky, není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je za sdružení zadavatelů podle této smlouvy oprávněna:

………………………….
se sídlem   ………………………….
zastoupená:   ………………………….
IČ:    ………………………….
DIČ:    ………………………….
bankovní spojení:  ………………………….
(dále jen „zástupce sdružení“)

3.2. Zástupce sdružení je dále oprávněn za sdružení zadavatelů jednat a činit veškeré právní úkony vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícím se k veřejné zakázce podle této smlouvy.

3.3. Zástupce sdružení nese odpovědnost za činění jednotlivých úkonů v rámci zadávacího řízení dle ZVZ; tím však není dotčeno jeho právo na náhradu škody vůči účastníkovi smlouvy, který svým zaviněným jednáním porušil povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy.

IV.
Povinnosti smluvních stran

4.1. Zástupce sdružení je povinen zejména:
a) zpracovat a uveřejnit Oznámení předběžných opatření a odůvodnění veřejné zakázky,
b) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace, včetně návrhu obchodních podmínek příslušného smluvního vztahu,
c) zahájit a vést zadávací řízení podle ZVZ,
d) zajistit uveřejnění vyhlášení dle § 146, 147,
e) přijímat nabídky dodavatelů,
f) poskytovat zájemcům případné doplňující informace,
g) v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky,
h) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky,
i) zrušit výběrové řízení z důvodů uvedených v ZVZ,
j) přijímat a přezkoumávat námitky dodavatelů proti nesprávnému postupu zadavatele,
k) kdykoliv na požádání předložit účastníku smlouvy příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce,
l) po zániku sdružení dle této smlouvy předat smluvním stranám kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání zakázky a výběru nejvhodnějšího uchazeče.

4.2. Smluvní strany jsou povinny zejména:
a) poskytovat zástupci sdružení součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky,
b) po výběru nejvhodnější nabídky zástupcem sdružení uzavřít smlouvu podle čl. VI odst. 6.2 této smlouvy.

4.3. Zpracovaná zadávací dokumentace bude společně projednaná všemi účastníky sdružení formou zaslání připomínek.

4.4. Připomínky a návrhy budou zaslány v termínu nejpozději do 5 dnů po zahájení projednání zadávací dokumentace. Neuplatní-li v tomto termínu některá ze smluvních stran připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, má se za to, že tato smluvní strana žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.

4.5. Případné připomínky či návrhy jednotlivých smluvních stran k zadávací dokumentaci je zástupce sdružení povinen vypořádat nejpozději do 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání připomínek a návrhů podle odst. 4.4 tohoto článku a bezodkladně poté o způsobu vypořádání připomínky či námitky příslušnou smluvní stranu informovat. Nebude-li smluvní strana se způsobem vypořádání své připomínky či námitky souhlasit a nedohodne-li se zástupcem sdružení jiný způsob jejího vypořádání, přičemž tuto svou připomínku či námitku označí jako zásadní, je oprávněna ze sdružení zadavatelů vystoupit. O této skutečnosti zástupce sdružení bezodkladně informuje ostatní účastníky smlouvy.

4.6. Bez zbytečného odkladu po faktickém vypořádání všech obdržených připomínek a návrhů smluvních stran k zadávací dokumentaci podle odst. 4.5 tohoto článku předloží zástupce sdružení pro informaci všem účastníkům smlouvy kopii konečné verze zadávací dokumentace.

V.
Hodnocení nabídek

5.1. Za účelem posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení deleguje každá ze smluvních stran na základě elektronické žádosti zástupce sdružení ve lhůtě jím určené jednoho svého zástupce, který bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách jmenován členem hodnotící komise a jednoho jeho náhradníka. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zajistí zástupce sdružení, že nejméně 1/3 z členů hodnotící komise budou mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky.

5.2. Pro postup a jednání hodnotící komise platí ustanovení ZVZ.

5.3. Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném zástupcem sdružení, v jeho sídle, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

5.4. Na jednání hodnotící komise může každá ze stran přizvat další dva své zástupce, kteří však nebudou členy hodnotící komise.

VI.
Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy

6.1 Na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí zástupce sdružení rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu se ZVZ. Současně zástupce sdružení o výběru nejvhodnější nabídky informuje ostatní účastníky smlouvy, a to elektronicky nejpozději následující pracovní den po provedení výběru.

6.2 Po uplynutí lhůty pro podání námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle ZVZ jednotliví účastníci této smlouvy uzavřou s vybraným uchazečem smlouvu o …………………….. v souladu se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami. Formální postup uzavření smlouvy již bude záležitostí jednotlivých účastníků smlouvy.

6.3 Zástupce sdružení pouze jednotlivé účastníky smlouvy informuje o okamžiku uplynutí lhůty pro podání námitek a o době vázanosti uchazeče podanou nabídkou.

VII.
Způsob komunikace, místo jednání

7.1 Při komunikaci mezi účastníky této smlouvy se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě e-mailu.

7.2 V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy v rámci procesu zadávání veřejné zakázky bude jednáno v sídle zástupce sdružení, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

VIII.
Platnost smlouvy, zánik sdružení a účasti na něm

8.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle čl. I smlouvy, tj. do uzavření smlouvy podle čl. VI odst. 6.2 této smlouvy, všemi účastníky smlouvy. Tímto okamžikem sdružení zadavatelů podle této smlouvy zaniká.

8.2 Kromě ustanovení čl. IV odst. 4.5 této smlouvy může účastník této smlouvy ze sdružení zadavatelů vystoupit, nejpozději však do okamžiku, kdy je možné uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Z vážných důvodů je možné účastníka smlouvy ze sdružení vyloučit, a to pouze jednomyslným usnesením ostatních účastníků smlouvy.

8.3 Platnost smlouvy ani zánik sdružení zadavatelů, případně zánik účasti v něm, však nemá vliv na případnou odpovědnost zástupce sdružení za jednotlivé úkony v rámci zadávacího řízení podle čl. III odst. 3.3 této smlouvy ani na případné uplatnění náhrady škody podle téhož ustanovení.

IX.
Společná a závěrečná ustanovení

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o veřejných zakázkách, v platném znění.

9.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, ke své platnosti vyžadují podpis všech účastníků.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v/ve …………… vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

9.4. Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn.

9.5. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V …………………….. dne ……………………..

(Podpisy všech smluvních stran)

 

Zpět na přehled

Příspěvky

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (45.1 + 6.0) *