Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je pondělí 22. 7. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Svět vz24 » Sloupek odborníka » Lhůty v zadávacím řízení

Lhůty v zadávacím řízení

16. 2. 2013 Lhůty v zadávacím řízení

 

2. díl seriálu k novele zákona o veřejných zakázkách a otázkám týkajícím se této problematiky tentokrát na hlavní téma „Jak správně přečíst zadávací dokumentaci a vypracovat nabídku".

Pokračování předchozího dílu "Akt podání nabídky", který vyšel dne 15. 2. 2013.
 

Lhůty pro podání nabídky

Lhůty pro podání nabídek se liší podle toho, zda se jedná o nadlimitní či podlimitní veřejnou zakázku a podle druhu zadávacího řízení.

*Pokud veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení nebo užšího řízení, může zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů (§ 40 odst. 1).

V oblasti lhůt v zadávacím řízení došlo ke zpřehlednění úpravy a některým změnám:

  • Již nelze krátit některé lhůty z naléhavých objektivních důvodů (viz tabulka).
  • Počátek běhu lhůty podle § 39 odst. 6 se pro podání nabídek u užšího řízeníjednacího řízení s uveřejněnímsoutěžního dialogu a řízení na základě rámcové smlouvy nově stanoví jako den následující po dni odeslání výzvy k podání nabídek a v případě jednacího řízení bez uveřejnění jako den odeslání výzvy k jednání.
  • Nově je v § 40 odst. 3 výslovně stanoveno, že v případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek.

Změny lhůt v zadávacím řízení  

Změny lhůt platné pro veřejného zadavatele:

  • Zkrácení lhůty

Pokud veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení, nebo užšího řízení, může zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů

  • Prodloužení lhůty

Pokud nejsou z jakéhokoliv důvodu zadávací dokumentace nebo dodatečné informace k zadávací dokumentaci zaslány v zákonné lhůtě, nebo pokud mohou být nabídky předloženy pouze po prohlídce místa plnění, prodlouží veřejný zadavatel přiměřeně lhůtu pro podání nabídek. Tuto skutečnost oznámí veřejný zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zároveň je zadavatel povinen uveřejnit dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, nebo kvalifikační dokumentaci.

Provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.

V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanoví zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky. Její délku, popř. určení konce datem je zadavatel povinen stanovit v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

Počátek a konec běhu lhůty

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Přerušení zadávací lhůty

  • v případě podání námitek - konec zadávací lhůty stanovený datem se v takovém případě posouvá o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli,
  • v případě, že zadavatel nesmí uzavřít podle zákona smlouvu,
  • v případě, že je podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - konec zadávací lhůty stanovený datem se posouvá o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu,
  • v případě, že je správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední - v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení, konec zadávací lhůty stanovený datem se posouvá o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu,
  • v případě, že běží doba, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření, o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce.

Autor: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát, AK BURSÍK


Zpět na přehled

Příspěvky

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (1.8 + 49.6) *