Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je pondělí 22. 7. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Svět vz24 » Sloupek odborníka » Jak se bránit proti úkonům zadavatele ?

Jak se bránit proti úkonům zadavatele ?

24. 2. 2013 Jak se bránit proti úkonům zadavatele ?

 

2. díl seriálu k novele zákona o veřejných zakázkách a otázkám týkajícím se této problematiky tentokrát na hlavní téma „Jak správně přečíst zadávací dokumentaci a vypracovat nabídku".

Pokračování předchozího dílu "Lhůty v zadávacím řízení", který vyšel dne 16. 2. 2013.

Žádost o dodatečné informace

Ve fázi před podáním nabídky je dodavatel v případě, že zadávací dokumentace obsahuje jakékoli nejasnosti, oprávněn žádat vysvětlení prostřednictvím žádosti o dodatečné informace.

Žádost o dodatečné informace slouží:

 • k vyjasnění nejistoty uchazeče ohledně srozumitelnosti zadávacích podmínek a
 • k podání bezvadné nabídky.

Lze ji podat od zahájení zadávacího řízení do podání nabídky. Podává se písemně zadavateli. Novelou byla dodavateli stanovena lhůta pro doručení žádosti, a to nejpozději:

 • do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek,
 • do 5 pracovní dnů v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení.podlimitních zakázek 

Zadavatel je podle novely povinen odeslat odpověď:

 • do 4 pracovních dnů od doručení žádosti (dochází tedy ke zkrácení lhůty o jeden den oproti původnímu stavu).
 • do 3 pradovních dnů od doručení žádosti v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení podlimitních zakázek

Zároveň je povinen uveřejnit dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci.  

Účast při otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě

Termín otevírání obálek bývá součástí zadávacích podmínek, pokud zadávací podmínky tuto informaci neobsahují, vyrozumí zadavatel uchazeče písemně nejméně 5 pracovních dnů před otevíráním obálek.

V souvislosti s otevíráním obálek má zadavatel povinnost bezodkladně informovat uchazeče o:

 • skutečnosti, že nabídka uchazeče byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek
 • skutečnosti, že byla podána pouze jediná nabídka.

V případě, že nabídka uchazeče byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek, má tento uchazeč:

 • právo účastnit se otevírání obálek (pozn. zadavatel může požadovat, aby svou účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů)

Zadavatel povinně musí při otevírání obálek po provedení kontroly každé nabídky přítomným uchazečů sdělit tyto údaje:

 • zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a
 • zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
 • identifikační údaje uchazeče a
 • informaci o tom, zda nabídka splňuje výše popsané požadavky.
 • nabídkovou cenu a
 • informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.

Otevírání obálek s nabídkami podanými v elektronické podobě

Jsou-li zadavateli doručeny pouze nabídky podané v elektronické podobě, otevírání obálek tak, jak je popsáno výše se nemusí konat. Zadavatel je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět uchazeče. Kromě skutečností popsaných výše komise u těchto nabídek kontroluje navíc:

 • zda je nabídka autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno

Otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné i v elektronické podobě

Jsou-li ve lhůtě pro podání nabídek doručeny nabídky jak v listinné, tak v elektronické podobě, sdělí komise uchazečům nejprve:

 • údaje o nabídkách podaných v elektronické podobě, kterými jsou:
 1. údaje o tom, zda je nabídka splňuje požadavky na zpracování v požadovaném jazyku a
 2. zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,

Dále sdělí komise přítomným uchazečům:

 • identifikační údaje uchazeče a
 • informaci o tom, zda nabídka splňuje výše popsané požadavky,
 • údaje o nabídkové ceně a
 • informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.

Dále komise pokračuje otevíráním obálek podaných v listinné podobě dle postupu pospaného výše.

Žádost o písemné protokoly zadavatele

Protokol o otevírání obálek

O otevírání obálek či nabídek podaných v elektronické podobě sepisuje komise protokol o otevírání obálek, do kterého je povinna zaznamenat údaje, které sděluje přítomným uchazečům v rámci otevírání obálek. Pro nabídky podané v elektronické podobě uvede navíc i informace o postupu při otevírání nabídek a další údaje. V případě elektronické aukce je povinen do protokolu uvést identifikační údaje uchazečů odděleně od ostatních údajů a informací tak, aby bylo zajištěno utajení totožnosti účastníků elektronické aukce. Protokol podepisují všichni přítomní členové hodnotící komise.

Dodavatel má na základě žádosti:

 • právo nahlédnout do protokolu a pořídit si z něj výpis nebo opis.

V případě, že se nekoná otevírání obálek z důvodů, že byly doručeny pouze nabídky v elektronické podobě, je zadavatel:

 • povinen uchazečům bezodkladně zpřístupnit protokol elektronickými prostředky.

V případě, že se jedná o elektronickou aukci:

 • zadavatel není oprávněn uchazečům zpřístupnit či umožnit nahlédnout do těch částí, které obsahují identifikační údaje uchazečů  

Protokol o posouzení kvalifikace

O posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel protokol, ve kterém uvede:

 • identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována,
 • seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady a
 • údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo neprokázal.
 • název dokladu a označení osoby, která doklad vyhotovila, datum vyhotovení, u dokladů k prokázání seznamu významných dodávek, služeb, nebo stavebních prací uvede zadavatel označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem,
 • v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum uzavření subdodavatelské smlouvy a
 • dodavatele, u kterých veřejný zadavatel požadoval objasnění předložené informace či doklady, nebo předložení dalších dokladů a označení dokladů, které byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně.

V případě, že posouzení kvalifikace provedla zvláštní komise pro posouzení kvalifikace nebo hodnotící komise, sepíše protokol o posouzení kvalifikace komise. Protokol podepisují všichni přítomní členové komise. Zastává-li člen komise odlišný názor od názoru většiny, uvede se v protokolu tento odlišný názor s odůvodněním.

Veřejný zadavatel je povinen bezodkladně po posouzení kvalifikace:

 • umožnit všem dodavatelům, jejichž kvalifikace byla posuzována, nahlédnout do protokolu o posouzení kvalifikace a
 • umožnit pořídit si z něj výpis nebo jeho opis.

V případě, že se nekoná otevírání obálek z důvodů, že byly doručeny pouze nabídky v elektronické podobě, je zadavatel:

 • povinen uchazečům bezodkladně zpřístupnit protokol elektronickými prostředky

V případě, že se jedná o elektronickou aukci:

 • zadavatel není oprávněn uchazečům zpřístupnit či umožnit nahlédnout do těch částí, které obsahují identifikační údaje uchazečů  

Písemná zpráva zadavatele

Zadavatel vyhotoví o každé veřejné zakázce písemnou zprávu.

Písemná zpráva musí obsahovat alespoň:

 • identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě,
 • zvolený druh zadávacího řízení,
 • identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele,
 • identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu,
 • identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti,
 • odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení,
 • důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita,
 • důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno a
 • v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění
 1. překročení celkové doby trvání podle § 23 odst. 5 písm. b), došlo-li k překročení této doby,
 2. nedodržení lhůty podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5, došlo-li k jejímu nedodržení,
 3. uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 7 let, byla-li taková smlouva uzavřena.

Písemnou zprávu zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která obsahuje:

 • seznam posouzených nabídek,
 • seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu,
 • popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním,
 • výsledek hodnocení nabídek,
 • popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a
 • údaj o složení hodnotící komise.

V případě, že hodnotící komise neprovádí hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje údaje související s hodnocením nabídky.

Zprávu podepisují všichni členové hodnotící komise, kteří se účastnili jednání hodnotící komise, na němž bylo hodnocení nabídek provedeno. Bezodkladně po ukončení své činnosti předá hodnotící komise zprávu společně s nabídkami a ostatní dokumentací související s její činností zadavateli. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek se nepořizuje v případě veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému nebo na základě rámcové smlouvy.

Zadavatel je povinen:

 • umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a
 • pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.

Protokol o jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním

Na každé jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním musí být uchazeč:

 •  písemně pozván, nevzal-li termín a místo dalšího jednání na vědomí při předchozím jednání. Zadavatel stanoví v pozvánce den, hodinu a místo jednání.

Z každého jednání o nabídkách vyhotovuje zadavatel:

 • protokol s uvedením všech ujednání, která mohou mít za následek změnu nabídky či návrhu smlouvy.

Protokol z jednání podepisuje zadavatel a uchazeč či uchazeči, kteří se jednání o nabídkách účastnili. Podpisem každého protokolu z jednání se pro uchazeče stávají údaje a ujednání uvedená v protokolu z jednání závaznáPozdější ujednání uvedené v podepsaném protokolu z jednání nahrazuje předchozí ujednání.

Uchazeč je oprávněn:

 • nahlížet do protokolu z jednání, jehož byl účasten, a
 • pořizovat z něj výpisy či opisy

Po ukončení každé fáze jednání o nabídkách stanoví zadavatel na základě výsledků jednání:

 • pořadí uchazečů na základě hodnotících kritérií.

Zadavatel je povinen:

 • o stanovení pořadí uchazečů vyhotovit protokol, v němž uvede:
 1. výsledky hodnocení jednání o nabídkách,
 2. pořadí uchazečů a informaci o tom, se kterými uchazeči bude jednáno v další fázi

Protokol o konečném výsledku hodnocení je zadavatel povinen:

 • odeslat všem uchazečům, s nimiž bylo jednání o nabídkách v dané fázi uskutečněno, nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení každé fáze jednání.

V pokračování seriálu se budeme podrobněji zabývat tématy " Námitky a jejich náležitosti", "Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS", "Správní žaloba" a "Kasační stížnost".

Autor: JUDr. Jaroslav Bursík, advokát, AK BURSÍK


Zpět na přehled

Příspěvky

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků 0

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (4.8 + 11.0) *