Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je středa 26. 6. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Svět vz24 » Novela zákona o VZ » Změny v zákoně o veřejných zakázkách v kostce

Změny v zákoně o veřejných zakázkách v kostce

14. 6. 2012
 

Nové on-line semináře k novele zákona již brzy u nás na vz24.cz.

Chcete se orientovat v novele?
Pořiďte si náš eLearning

Úvod

Dne 1. 4. 2012 nabývá účinnosti novela zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která přináší významné změny celého zákona a završuje změny účinné již od začátku roku 2012.

Jaké změny přináší zákon?

Jak se mění způsob vypisování veřejných zakázek?

Co se mění pro účastníky výběrových řízení?

Jaké jsou nové postihy?
 

Získejte přehled o nejvýznamnějších změnách.

 

Hlavní změny v novele zákona

Snížení limitů pro postup podle zákona o veřejných zakázkách

zadavatelé jsou nově povinni zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané hodnoty již 1 mil. Kč bez DPH a veřejné zakázky na stavební práce dosahující předpokládané hodnoty již 3 mil. Kč bez DPH.
 

 

Definice dotovaného zadavatele se nově zjednodušuje a zároveň zpřísňuje

dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku  z těchto zdrojů přesahují 200 mil. Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.

Nově musí zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud by měl hodnotit méně než 2 nabídky

novela reflektuje zrušení omezování zájemců v řízeních a dále stanovuje, že v těch případech, kdy zadavatel obdrží méně než dvě nabídky, je povinen zadávací řízení zrušit

Rozšíření povinnosti předběžného oznámení

novela nově ukládá veřejnému zadavateli uveřejnit formou předběžného oznámení všechny veřejné zakázky (kromě veřejných zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení a v jednacích řízeních)

veřejný zadavatel může zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od uveřejnění

oznámení musí obsahovat i odůvodnění účelnosti realizace veřejné zakázky

Zrušení ekonomické a finanční kvalifikace

ekonomická a finanční kvalifikace se nahrazuje prohlášením dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti

Omezení technické kvalifikace

jako technickou kvalifikaci může zadavatel požadovat pouze reference

zadavatel nemůže požadovat předložení ISO certifikátů

Stěžovatel, který nevyužil možnosti podat námitky, není oprávněn podat podnět k ÚOHS v téže věci

novela zavádí povinnost stěžovatele nejdříve podat námitky proti úkonům zadavatele a až poté umožňuje podat podnět ÚOHS

Konec omezení počtu zájemců losováním (aneb konec "losovaček")

institut, který zřejmě nejvíce proslavila tzv. "karlovarská losovačka" se stává historií
-    zadavatel musí v užším řízení nově vyzvat všechny uchazeče, kteří splnili kvalifikaci

Dochází k významné úpravě výjimek z působnosti zákona

zákonné výjimky jsou nově rozčleněny, přičemž dochází k zániku či rozšíření některých z nich, dochází také k zapracování veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti

Úprava limitů pro nadlimitní veřejné zakázky

dochází k drobné úpravě finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky

v tabulce jsou uvedeny finanční limity veřejných zakázek, pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) dosáhne nejméně tohoto limitu, jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku

Zákaz diskriminace dodavatelů z ostatních členských států EU

nová zásada posiluje princip zákazu diskriminace vůči dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

Nové pojmy zákona

Zavádí se významné veřejné zakázky

novela zavádí novou kategorii veřejných zakázek

u nich jsou stanovena přísnější kritéria pro celý průběh zadávacího řízení

tyto zakázky schvaluje v případě státu vláda a v případě územně samosprávných celků (obce a kraje) zastupitelstvo

limity, od kterých se jedná o významnou veřejnou zakázku, jsou stanoveny v následující tabulce  

 

 

Zavádí se Věstník veřejných zakázek

nově se tak označuje část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách

je přístupný z nových stránek Věstníku: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti (nový typ veřejné zakázky)

novela zavádí novou kategorii veřejné zakázky

Veřejné zdroje (nový pojem zákona)

tímto pojmem se rozumí prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů (dotace, příspěvky, podpory atd.)

Hodnotitel veřejné zakázky (nový pojem zákona)

hodnotitelem veřejné zakázky zapsaným v seznamu hodnotitelů, může být osoba, která prokáže svou odbornou praxi trvající alespoň 5 let a splňuje všeobecné podmínky pro provozování živnosti podle živnostenského zákona

seznam hodnotitelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj

hodnotitelé budou poté losováni do hodnotících komisí u významných veřejných zakázek a budou moci podat podnět k prošetření ÚOHS (od 1. 1. 2014)

Osoba se zvláštní způsobilostí (nový pojem zákona)

je osoba, která je zaměstnancem veřejného zadavatele a absolvovala vzdělávací program MMR k VZ

tato osoba bude dávat vyjádření k zadávací dokumentaci a bude povinným členem hodnotících komisí (od 1. 1. 2014)

Na co si dát v novele zákona pozor

Zpřísnění sankcí za správní delikty

všechny pokuty za správní delikty dle ZVZ jsou dvojnásobné oproti předešlé úpravě

nový správní delikt - dodavatel nepředloží seznam subdodavatelů

Povinné elektronické aukce

u dodávek vymezených prováděcím právním předpisem je zadavatel povinen provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce

Úprava pravomocí ÚOHS při vykonávání dohledu nad zadáváním veřejných zakázek

ÚOHS již nevykonává dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách, ale vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek, zákonodárce se tím snaží "ulehčit" ÚOHS od dohledu nad zakázkami malého rozsahu, bude zajímavé sledovat, jak k tomu ve své rozhodovací praxi přistoupí správní soudy

Zavádí se lhůty u žádostí o dodatečné informace

písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů (resp. 5 pracovních dnů u podlimitních VZ) před uplynutím lhůty pro podání nabídek

zadavatel musí dodatečné informace odeslat dodavateli do 4 pracovních dnů (resp. 3 pracovních dnů u podlimitních VZ) po doručení žádosti

Dochází ke zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce

MMR ČR u zakázek na stavební práce vyhláškou stanoví podrobnosti zadávací dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a obchodní podmínky

Zadavatel má nové povinnosti v uveřejňování informací na profilu zadavatele

povinnost uveřejnit textovou část zadávací dokumentace

povinnost stejným způsobem uveřejnit dodatečné informace včetně přesného znění žádosti

povinnost uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, jejíž cena přesáhne 0,5 mil. bez DPH

výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky  

Veřejný zadavatel je nově povinen zadávat všechny veřejné zakázky v odvětví vodního hospodářství podle pravidel pro veřejného zadavatele, nikoliv sektorového

zadavatel má nově povinnost v případě souběhu činností v této oblasti, postupovat podle přísnějších ustanovení platných pro veřejného zadavatele

Přihlašte se na seminář

Novela zákona o veřejných zakázkách přináší řadu novinek s významným dopadem do zaběhlé praxe práce s veřejnými zakázkami.

Nenechte se zaskočit novelou!

Získejte efektivně znalost zákona o veřejných zakázkách po nabytí účinnosti novely zákona od 1. 4. 2012 během 90 minut!

Přihlaste se na eLearningový kurz

Kurz - eLeaning Cena
Novela VZ - minimum pro zadavatele a manažery - zobrazit více 490 Kč

V Akademii získáte

  • průřezovou i komplexní výuku formou eLearningů,
  • sérii příkladů z praxe,
  • komentáře zákona,
  • případové studie pro konkrétní obory,
  • přístup do odborné diskuze a diskuze pro studenty,
  • právní poradnu

Pokud chcete být v obraze co se děje na Akademii vz24.cz, jaké kurzy budou k dispozici, co se bude probírat v diskuzích a dalších, vytvořte si zdarma účet na vz24.cz. Budeme Vás informovat v našich pravidelných souhrnných novinkách.


Zpět na přehled