Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je středa 26. 6. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Svět vz24 » Novela zákona o VZ » Seriál novela zákona o veřejných zakázkách č.5

Seriál novela zákona o veřejných zakázkách č.5

5. 3. 2012

Pondělí, 5. Března 2012

seriál pod patronací Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Vám přínásí DENÍK a vz24.cz

Seriál k novele zákona o veřejných zakázkách a otázkám týkajícím se této problematiky pod patronací ministerstva pro místní rozvoj ČR připravil Deník a zpravodajský portál vz24.cz.


Více zpráv z regionů ČR najdete na www.denik.cz


Kvalifikace – jak poznat dobrou firmu

Píšeme zadávací dokumentaci – prokázání kvalifikace dodavatele je dalším z okruhů, který v novele zákona o veřejných zakázkách doznal velkých změn

ALENA ADÁMKOVÁ


Při psaní zadávací dokumentace musí mít každý zadavatel na paměti základní poučku: kvalifikační kritéria se týkají firmy samé a nikoli toho, co firma dodává. Poptávané výrobky, či služba mají být popsány v předmětu a hodnoceny pomocí hodnoticích kritérií, nikoliv v kvalifikaci.

Kvalifikace se nehodnotí, jen posuzuje, a odpověď tak je jen splnil, či nesplnil. Není možné říci, že někdo kvalifikaci splnil lépe, někdo hůře. Kvalifikace proto musí být vždy předepsána velmi jasně – třeba, že firma má mít minimálně 20 zaměstnanců, kteří musejí umět anglicky.

Druhy kvalifikací

Kvalifikace se dělí na čtyři hlavní kategorie: základní, profesní, ekonomickou a technickou.

Do základní kvalifikace patří základní požadavky – že dodavatel není v úpadku, nemá nedoplatky na daních, sociálním či zdravotním pojištění, výpis z obchodního rejstříku, živnostenské listy, čistý trestní rejstřík statutárních orgánů a jiné. Základní kvalifikační předpoklady jsou prokazovány ve své většině prostřednictvím čestného prohlášení, které je již dnes často připraveno přímo zadavatelem jako součást zadávací dokumentace.

Dále musí dodavatel předložit prohlášení Správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatku na pojistném a prohlášení místně příslušného finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků. Další základní kvalifikační předpoklady pomáhají rozkrýt vlastnickou strukturu, či možné konflikty zájmů v případě bývalých pracovníků zadavatele, kteří nyní pracují u uchazeče.

Profesní kvalifikační předpoklady jsou představovány především předložením výpisu z obchodního rejstříku a dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, což je ve většině případů výpis ze živnostenského rejstříku.

Finanční kvalifikace v doposud užívané podobě, tedy údaje o obratu, pojištění, rozvahy, výkazy aktiv a pasiv a další účetní ukazatele, byla v rámci novely zákona o veřejných zakázkách zrušena. Podle odborníků to byl nejčastější způsob omezování hospodářské soutěže pomocí nepřiměřených ekonomických kritérií kvalifikace.

Klasickým příkladem je požadavek na nepřiměřeně vysoké obraty a podobně. Tímto způsobem se celá řada zadavatelů snažila omezit počet subjektů. Třeba u zakázky za 100 milionů byl požadavek na obrat minimálně 200 milionů Kč v posledních třech letech. Nyní budou dodavatelé jen prohlašovat, že jsou zakázku schopni ekonomicky plnit. Pokud ale zadavatel bude i nadále trvat na nějakých ekonomických podmínkách, třeba na pojištění za škody vůči třetím osobám, může si to dát do smlouvy s vítězem.

Také technická kvalifikace prošla v rámci novely radikální proměnou. I tato kritéria (například kvality technického zařízení, certifikace – ekologické značky, ISO, počet zaměstnanců, či jejich kvalifikace) totiž byla mnohdy zneužívána k ohýbání zakázek. Po novele jsou zrušeny technické kvalifikace, které nejvíce omezovaly hospodářskou soutěž, zejména proto, že jsou drahé, ne běžné, a nemají vztah k předmětu zakázky. I tak však bude možné v rámci zadávací dokumentace požadovat, aby výrobky splňovaly určité standardy (ekologická šetrnost, energetická náročnost). Tyto nároky však musí být součástí předmětu zakázky.

A co ISO certifikace

Velmi jednoduchou ukázkou takové zbytečné kvalifikace jsou požadavky na různé ISO certifikace. A přitom je pro uchazeče jejich použití a přínos velmi sporný. Konkrétně například právní služby, kde se ještě před dvěma roky ISO certifikáty vůbec nepoužívaly. Protože však zadavatelé začali tyto dokumenty požadovat v rámci technické kvalifikace, advokáti si ISO pořídili. Takže nyní už ho mají všichni, zbytečně za ně platí 70 tisíc Kč ročně, ale na kvalitě jejich práce to nic nemění. Dokonce existují názory, že sdílení a oběh právních dokumentů, jak je nařizuje ISO certifikát, jsou problematické, protože spisy mají být důvěrné a nemá do nich nahlížet nikdo cizí, ani auditor ISO.

Ale stále bude možné si předepsat, že požadované výrobky mají splňovat určitou značku, třeba, že mají být energeticky úsporné, ekologické a podobně. Musí to ale být součást předmětu zakázky, nikoli kvalifikace. 

PRÍŠTE– 12. března:
Jak vybrat vítěze musí být jasné
Píšeme zadávací dokumentaci – nastavujeme hodnoticí kritéria a vytváříme návrh smlouvy

Odpovídáme na vaše dotazy

Odpovídá Veronika Kadlecová,
vedoucí Informačního centra
ministerstva pro místní rozvoj.

Foto:MMRČR

 

Co když třetí osoba pověřená zadavatelem organizací veřejné zakázky zároveň podá nabídku a v zadávacím řízení zvítězí?

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Máte zřejmě na mysli zastoupení zadavatele v řízení podle § 151. V odstavci 1 ustanovení se říká, že se tato osoba nesmí účastnit příslušného zadávacího řízení. Musí splňovat požadavek nepodjatosti podle § 74 odstavce 7. To znamená, že se nesmí podílet na zpracování žádné z nabídek, mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky konkrétnímu dodavateli ani ji s ním nesmí pojit osobní, pracovní, obchodní či jiný obdobný vztah. Z toho plyne, že není rozhodné, o jaké zadávací řízení šlo nebo jaká byla hodnoticí kriteria pro výběr nejvhodnější nabídky. Účast zástupce zadavatele je už od počátku v rozporu 
s principem nepodjatosti, který konkretizuje obecné zásady zadávací řízení, zejména princip rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Co se stane, když ve výběrovém řízení zvítězí nabídka, která byla podána společně několika dodavateli a v průběhu realizace zakázky jeden z nich odstoupí. Musí se výběrové řízení opakovat?

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6 více dodavatelů společně. Ti se v takovém případě považují za jednoho uchazeče. Jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu. V této smlouvě musí být obsažen závazek, že všichni budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně. A to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, pokud zvláštní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Odstoupení některého dodavatele z realizace není vzhledem k výše uvedenému důvodem pro vypsání nového zadávacího řízení. Odpovědnost mezi dodavateli je v tomto případě solidární. Nahrazení tohoto dodavatele je vnitřní záležitostí mezi těmito dodavateli.

Mohu navázat plnění veřejné zakázky na poskytnutí dotace?

To musí být řešeno smluvními podmínkami. Zákon to obecně neřeší. Pokud někdo vybere dodavatele, ale realizace smlouvy je vázána na to, zda zadavatel dostane grant, musí se to napsat do zadávací dokumentace a také do smlouvy. Aby dodavatel počítal s tím, že možná k plnění smlouvy vůbec nedojde.

Co dělat, když se do výběrového řízení přihlásily jen dvě firmy?

Nic, v takovém případě je možné pokračovat ve výběru a jednoho z těchto uchazečů vybrat. Pokud se však přihlásí jen jedna firma, nově přijatá novela zákona ukládá takové řízení povinně zrušit.

Náš seriál

Seriál k novele zákona o veřejných zakázkách a otázkám týkajícím se této problematiky pod patronací Ministerstva pro místní rozvoj ČR připravil Deník a zpravodajský portál vz24.cz. Své dotazy a podněty můžete posílat na e-mailovou adresu: verejnezakazky@denik.cz

 

Chcete zůstat v obraze o dění ve světě veřejných zakázek?
Zaregistrujte se zdarma a aktivujte si zasílání novinek každý týden.

Registrace zdarma.


Zpět na přehled