Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je sobota 24. 8. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Články » Transparentní veřejné zakázky pohledem ÚOHS

Transparentní veřejné zakázky pohledem ÚOHS

Transparentní veřejné zakázky pohledem ÚOHS

5.7.2011 11:22, Zdroj: vz24.cz

Vz24.cz vám přináší souhrnné zpravodajství o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v oblasti veřejných zakázek a koncesí, které je obsahem Výroční zprávy za rok 2010 na stránkách ÚOHS.

Ve své zprávě ÚOHS uvádí, že smyslem jeho činnosti je zajištění rovné, transparentní a nediskriminační soutěže o veřejné zakázky, která v konečném důsledku vede k úsporám při vynakládání veřejných finančních prostředků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách od roku 1995.

Každý rok vypíše v České republice více než 15.000 zadavatelů přes 8.000 zadávacích řízení.

Veřejný sektor vydává každým rokem na veřejné zakázky více než 600 miliard korun. Dalších asi 30 miliard představují tendry vypisované sektorovými zadavateli. Tím se hodnota veřejných zakázek zvyšuje na přibližně 630 miliard korun ročně, tj. 17,5 procenta hrubého domácího produktu.

Podle údajů z Informačního systému veřejných zakázek (ISVZUS) sice zadavatelé zaplatili v roce 2010 naplnění veřejných zakázek o 30 miliard více než v předchozím roce, avšak celkový počet zakázek poklesl. Klesající trend je zde patrný již třetím rokem.

ÚOHS plní roli orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek již 15. rokem. V oblasti veřejných zakázek za rok 2010 překročila úspěšnost ÚOHS u soudů 70 procent.

 •  Nárůst agendy

Jedním z důsledků hospodářské a finanční krize je na jedné straně snižování veřejných výdajů a s tím spojený pokles počtu veřejných zakázek, na druhé straně zesílení konkurenčního boje uchazečů o veřejné zakázky.Nárůst počtu návrhů a podnětů na zahájení správního řízení ÚOHS na přezkoumání úkonů zadavatele je toho přímým důkazem.

Navýšený počet stížností Úřad šetří při stejném počtu zaměstnanců. V roce 2010 Úřad obdržel 348 návrhů, což znamená 126% nárůst proti roku 2008 a 516 podnětů představujících 74% nárůst. Úřad zahájil 425 správních řízení, tj. o 73 % více než v roce 2008 a vydal 511 prvostupňových rozhodnutí, což představuje dvě vydaná rozhodnutí denně. ÚOHS uložil 60 pokut v celkové výši přesahující 11 milionů korun.

 • Přehled správních řízení vedených v roce 2010
 1. Počet přijatých návrhů | 348
 2. Počet přijatých podnětů | 516
 3. Zahájená správní řízení (na návrh 348 a ex offo 77), celkem | 425
 4. Počet neukončených správních řízení k 31. 12. 2010 celkem | 106
 5. Vydaná prvostupňová rozhodnutí celkem | 511
 6. Vydaná prvostupňová rozhodnutí ve věci | 322
  Z toho:
  - rozhodnutí o nápravě + sankce | 111
  - zastavená správní řízení – neshledáno pochybení | 40
  - zastavená správní řízení z procesních důvodů | 171
  - předběžná opatření | 96
  - zamítnutí předběžného opatření | 93
 7. Počet uložených pokut | 60
 8. Celková výše uložených pokut | 11 240 000 Kč
 9. Celková výše uložených správních poplatků | 1 898 000 Kč
 10. Celková výše složených kaucí | 82 962 545 Kč
 11. kauce propadlé do státního rozpočtu | 9 254 300 Kč
 12. Počet přijatých rozkladů | 171
 13. Vydaná druhostupňová rozhodnutí | 167
 • Nejčastější porušení zákona o veřejných zakázkách

Nejčastější pochybení zadavatelů se objevují již v zadávací dokumentaci při stanovení podmínek zadávacího řízení, v dělení předmětu veřejné zakázky tak, že dochází ke snížení její předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené zákonem, v nesprávném postupu při realizaci a řádném zveřejnění změn v zadávací dokumentaci, v nastavení kvalifikačních požadavků, jež mají diskriminační charakter, a v netransparentním nastavení hodnotících kritérií. Další pochybení vznikají při posuzování nabídek, zda vyhovují podmínkám zadávacího řízení a dochází i k neoprávněnému vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Hodnotící komise v některých případech podcenila transparentnost zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Ve zvýšené míře se vyskytuje i nezákonné rušení zadávacího řízení.

 • Počet přijatých podnětů v letech 2007 – 2010

Z uvedené statistiky je patrné, že v období 4 let došlo rovněž k významnému nárůstu agendy ÚOHS ve zpracování tzv. podnětů. (Pozn. redakce vz24: Podnětem se rozumí podání k ÚOHS, které může být též anonymní (nikoliv návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, který podléhá správnímu poplatku), kterým chce dotyčný subjekt upozornit ÚOHS na porušení zákona o veřejných zakázkách. Takové podání není zpoplatněno, přesto by se jím měl ÚOHS zabývat).

Rok           Počet podnětů

2007         281
2008         296
2009         368
2010         516

 • Rozkladové řízení a soudní přezkum v oblasti veřejných zakázek

V oblasti zadávání veřejných zakázek bylo v roce 2010 podáno celkem 171 rozkladů směřujících proti rozhodnutím vydaným v prvním stupni. Z tohoto počtu bylo 26 řízení z procesních důvodů zastaveno. Úřad vydal 167 druhostupňových rozhodnutí, z nichž ve 130 případech předseda potvrdil rozhodnutí ÚOHS.

I když rozhodnutí o rozkladech jsou konečná, účastníci řízení mají možnost i soudního přezkumu dle zákona o soudním řádu správním. O těchto žalobách, kterých bylo v roce 2010 podáno 24, rozhoduje v první instanci Krajský soud v Brně. O případných kasačních stížnostech pak rozhoduje Nejvyšší správní soud. I když oba zmíně né soudy převážně rozhodovaly případy z minulých let, tedy o žalobách podaných před rokem 2010, lze říci, že celková úspěšnost ÚOHS v této oblasti je cca 71,5 %.

 • Vybrané případy prvostupňového řízení

1. Dělení předmětu veřejné zakázky
2. Přidělení zakázky bez zadávacího řízení
3. Volba nesprávného druhu zadávacího řízen
4. Nezákonný postup při realizaci změn v zadávacím řízení a jejich zveřejňování
5. Diskriminační nastavení kvalifikačních požadavků
6. Netransparentní stanovení dílčích hodnotících kritérií
7. Pochybení při posouzení nabídek
8. Netransparentní omezení počtu uchazečů losováním
9. Neuchování dokumentace o veřejné zakázce

 • Vybrané případy druhostupňového řízení

1. Diskriminační požadavky zadavatele
2. Nezákonné dělení předmětu zakázky
3. Přidělení zakázek bez otevřeného výběrového řízení
4. Netransparentní losování
5. Neprůhledné nastavení hodnotících kritérií
6. Nesprávná volba druhu zadávacího řízení
7. Nezákonné zrušení veřejné zakázky
8. Nesprávně vymezené technické podmínky

 • Legislativa

S počátkem roku 2010 nabyla účinnosti novela zákona č. 417/2009 Sb., o veřejných zakázkách, a novela koncesního zákona. Legislativní změny přinesly rozšíření pravomocí ÚOHS, mj. možnost uložit zákaz plnění ze smlouvy, a to zejména u zakázek, jež byly zadány bez zadávacího řízení. Dále byla zavedena možnost uložit tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách (včetně zakázek malého rozsahu) společnostem, které předložily nepravdivé údaje o své kvalifi kaci. Zápis uchazeče do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (tzv. blacklist), který vede Ministerstvo pro místní rozvoj, je možný až po nabytí právní moci rozhodnutí. V roce 2010 takový případ nenastal.

Dne 15. září nabyla účinnosti novela zákona č. 179/2010 Sb., o veřejných zakázkách, která přispívá ke zvýšení transparentnosti postupu při zadávání veřejných zakázek, přináší změny mj. v použití jednacího řízení, v prokazování kvalifi kace, poskytování dokumentace, rámcových smlouvách, hodnocení nabídek či soutěži o návrh. Za sporný moment této novelizace lze považovat zavedení nových základních kvalifi kačních předpokladů dodavatele do § 53 odstavce 1 písmen k), l) a m).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj vydaly 26. srpna 2010 společné stanovisko k prokazování a posuzování těchto předpokladů a následně byla jejich formulace opravena zákonem č. 423/2010 Sb., který nabyl účinnosti dne 30. prosince 2010. Na stránkách Úřadu je zveřejněna příslušná legislativa i výkladová stanoviska usnadňující aplikaci nových ustanovení.

Během roku 2010 byly zahájeny přípravy dalších dvou novelizací zákona o veřejných zakázkách. První z nich transponuje do českého právního řádu evropskou směrnici č. 2009/81/ES, která upravuje zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Účelem této směrnice je zohlednit bezpečnostní a technická specifika nákupů zbraní, vojenského a jiného citlivého vybavení a služeb a přispět k transparentnějšímu zadávání v oblasti obrany a bezpečnosti.

 • Klíčová novelizace zákona o veřejných zakázkách

Během roku 2010 byly zahájeny přípravy další novely zákona o veřejných zakázkách. Součástí několikaměsíční odborné diskuze byla i spolupráce s odborníky z evropských zemí a Evropské komise.
Lze očekávat, že novela bude obsahovat několik zásadních novinek zvyšujících transparentnost veřejného zadávání. Zadavatelé budou například povinni zveřejňovat větší množství informací o zadávaných zakázkách, včetně textu smlouvy, jejích případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny. Navržena jsou povinná předběžná oznámení veřejných zakázek.

Efektivita zadávání by měla být posílena prostřednictvím povinného odůvodnění potřebnosti zadání zakázky, stanovení kvalifikace a způsobu hodnocení. K posílení soutěžního prostředí je navržena povinnost identifikace dostatečného počtu dodavatelů před vyhlášením zakázky a povinnost zrušit zadávací řízení, pokud nebude k dispozici dostatečný počet hodnotitelných nabídek.

Celá "Výroční zpráva ÚOHS 2010" ke stažení ZDE.

Autor: ÚOHS, redakce vz24 

Hodnocení článku:

Známkování jako ve škole:

Známka: 1, počet hlasů: 2.


Komentáře čtenářů

Ještě zde nejsou žádné příspěvky.


Přidat příspěvek

Není povoleno vkládání HTML.

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (44.3 + 8.0) *

Zpět na přehled