Facebook Twitter Mail RSS kanál
Dnes je úterý 16. 7. 2019

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Zpravodajství » Bezplatná krizová právní poradna

Bezplatná krizová právní poradna

Vážení starostové obcí,

v souvislosti s povodněmi zřizuje portál vz24.cz bezplatnou krizovou právní poradnu.

Krizová poradna Vám pomůže zajistit správný a pokud možno jednotný postup při použití veřejných prostředků obcí v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též „ZVZ“).

Na dotazy související s problematikou zadávání veřejných zakázek v důsledku povodní bude zdarma odpovídat tým advokátní kanceláře Bursík a spol., která se specializuje na právo veřejných zakázek a patří mezi přední poskytovatele odborného obsahu pro portál vz24.cz.

Vaše dotazy posílejte na e-mailovou adresu: povodne@vz24.cz, která bude dotazy přijímat 24 hodin denně. Do Vaší žádosti o právní radu prosím uveďte konkrétní identifikační údaje zadavatele a tazatele, případně telefonní kontakt.

Portál vz24.cz je odborným zpravodajským portálem o veřejných zakázkách, který se zabývá zpravodajstvím, legislativou, diskuzemi a vzděláváním v oblasti veřejných zakázek.

V kostce uvádíme základy postupu pro zadávání veřejných zakázek v oblasti postiženými povodněmi pro potřeby zadavatelů:

Veřejné zakázky malého rozsahu

 • jedná se o zakázky s předpokládanou hodnotou do 1 mil. Kč u dodávek a služeb a do 3 mil. Kč u stavebních prací (předpokládaná hodnota se počítá vždy bez DPH)
 • obec není povinna postupovat dle zákona o veřejných zakázkách (§ 18 odst. 5 ZVZ), je však povinna dodržovat v rámci vlastního řízení zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení (§ 6 odst. 1 ZVZ), případně též interní předpisy obce platné pro zadávání veřejných zakázek
 • jednoduchý způsob zadávání zakázek (úklid, drobné stavební práce, zajištění hygienických, čistících prostředků apod.)

Jednací řízení bez uveřejnění

 • řešení pro případy živelných pohrom (§ 23 odst. 4 písm. b) ZVZ) u zakázek s hodnotou od 1 mil. Kč u dodávek a služeb a od 3 mil. Kč u stavebních prací
 • nezbytné splnění následujících podmínek:
 1. zadání v krajně naléhavém případě
 2. tento krajně naléhavý případ zadavatel (obec) svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat
 3. z časových důvodů není možné zadat zakázku v jiném druhu řízení (s delšími lhůtami pro podání nabídek, které jsou dle předpokládané hodnoty zákonem předvídány v délce od 15 dnů u zjednodušeného podlimitního řízení do 52 dnů u otevřeného nadlimitního řízení – vždy však záleží na výši předpokládané hodnoty konkrétní zakázky a jejím druhu)
 • použití např. pro podporu evakuovaným osobám, zajištění nezbytné péče, potravin, pitné vody, léků, obnovení zdrojů energie, zajištění okamžitých dodávek hmotného materiálu a pomoci (čistící a dezinfekční prostředky, ošacení), zajištění stavebních prací, které nesnesou odkladu (např. statická zajištění staveb, které ohrožují životy či zdraví osob, demoliční práce), zajištění základních funkcí zadavatele a základní nezbytné infrastruktury obce
 • zahájení je nutné ihned po vzniku situace, na kterou je vázáno, resp. ihned poté, co je zadavateli vůbec umožněno se danou věcí zabývat. Zadavatel není oprávněn využít uvedeného řízení v případě, kdy přestal splňovat některou z výše uvedených podmínek a) – c)
 • v případě předchozího zadání zakázky jinak než písemnou výzvou a formálním postupem dle zákona (např. ústně, telefonicky z důvodu akutní potřeby při nedostatku času na písemnou výzvu) je nutno po skončení stavu ohrožení uvést tento postup do souladu s formálními požadavky zákona

Krajní naléhavost = zejména ohrožení života a zdraví lidí, bezprostředně hrozící škody, operativní odstraňování následků škod, které nesnese odkladu, zprovoznění strategických zdrojů (voda, elektřina, plyn), základní infrastruktury (zprovoznění významných komunikací, dráhy)

Posouzení „Krajní neléhavosti“ = vždy založeno na objektivním posouzení věci a doložitelných skutečnostech, nikoli pouze na subjektivním názoru zadavatele. K absenci „Krajní naléhavosti“ viz níže bod 3).

Absence krajní naléhavosti zadání zakázky

 • pokud zakázka s povodněmi souvisí, avšak nesplňuje některou z podmínek dle bodu 2) písm. a) – c), nelze ji zadat v jednacím řízení bez uveřejnění dle bodu 2) (s využitím § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ)
 • nejčastěji případ, kdy zadání zakázky není krajně naléhavé (tedy mj. lze takovou zakázku zadat v jiném „běžném“ druhu řízení s delšími lhůtami a složitějším procesem zadání, neboť delší čas / proces nemá negativní vliv na základní chráněné hodnoty)
 • případné zadání zakázky způsobem dle bodu 2) při absenci některé z podmínek (zejm. Krajní naléhavosti) = protiprávní postup zadavatele, možný vznik správního deliktu na straně zadavatele s případnou pokutou až 10% ceny zakázky nebo do 20 mil. Kč (§ 120a ZVZ).

Zvláštní bezpečnostní opatření

 • s výjimkou zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 10a ZVZ) zadavatel nezadává dle zákona zakázky, které jsou zadávány v rámci zvláštních bezpečnostních opatření
 • zadávání takových zakázek upravují zvláštní předpisy, např.:
 1. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 2. zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 3. zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • na ostatní zakázky se tato výjimka neuplatní

Věříme, že výše uvedené informace a právní rady získané v rámci bezplatné krizové právní poradny Vám pomohou alespoň v administrativně – právní rovině překonat obtížnou situaci ve Vaší obci. K tomuto cíli budeme v průběhu následujícího období směrovat naše úsilí.
 

Právní poradna vz24.cz | povodne@vz24.cz

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Bursík a spol.

Objednejte si bezplatnou krizovou právní poradnu

* Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Zaokrouhlete a sečtěte (23.1 + 8.6) *